The Biogas Technology in China

YONGFU, A. TAIMING, Z. YIBO, Q. YUNXUAN, G. ZHANG, H. YUANSHENG, X. CHENGYONG, X. GUOYUAN, F. JIEQUAND, X. (1992): The Biogas Technology in China. Agricultural Publishing House