آﻟﻴﺎت ﺘﻔﻌﻴﻝ ﺘطﺒﻴﻘﺎت اﺴﺘﺨدام اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ اإﺠﺎد ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺤﻀرﻴﺔ ﻤﺴﺘداﻤﺔ. ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨطﻴط اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﻌﻤراﻨﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، ﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺼر اﻟﻌرﺒﻴﺔ

ﻤﺼطﻔﻰ ﻤﻨﻴر ﻤﺤﻤود آﻟﻴﺎت ﺘﻔﻌﻴﻝ ﺘطﺒﻴﻘﺎت اﺴﺘﺨدام اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ اإﺠﺎد ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺤﻀرﻴﺔ ﻤﺴﺘداﻤﺔ. ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨطﻴط اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﻌﻤراﻨﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، ﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺼر اﻟﻌرﺒﻴﺔ. URL [Accessed: 30.08.2017]

Language: Arabic